Szkolenia i egzaminy

Informujemy , że zgodnieustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DZ. U. poz. 695 ),  istnieje możliwość przeprowadzenia zdalnego egzaminu. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Świadectwa kwalifikacyjne

Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. o prawie energetycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 (tekst jednolity)) nakłada na wszystkie osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych obowiązek posiadania świadectw kwalifikacyjnych wydanych przez komisję kwalifikacyjną. Komisje kwalifikacyjne powołuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Radomiu posiada 3 komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa URE z pełnym zakresem uprawnień do egzaminowania w grupie 1,2 i 3. Komisje te działają na terenie: Radomia, druga na terenie Kielc i Tarnobrzega, trzecia zaś na terenie Lublina i Białej Podlaskiej.
Egzaminy na uprawnienia kwalifikacyjne odbywają się w Centrach Szkolenia i Usług Energetycznych w następujących dniach tygodnia:

 • w poniedziałki w Kielcach i Białej Podlaskiej,
 • we wtorki w Radomiu,
 • w środy w Lublinie.

UWAGA !!!

Od dnia 2 lipca 2022 roku obowiązują nowe zasady uzyskania ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

W tym dniu weszło w życie nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, egzamin przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.
Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy obowiązkowo dołączyć: (§ 7 ust. 4 rozporządzenia MKiŚ):
1) kopię dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 Rozporządzenia M K i Ś - (czyli jeden z następujących dokumentów):

 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

lub w § 6 ust. 3 Rozporządzenia M K i Ś - (czyli jeden z następujących dokumentów):

 1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.
 4. zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, listownie (na adres Stowarzyszenia Polskich Energetyków Oddział w Radomiu) lub na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia: radom@spe.org.pl.
Do wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dołączyć należy się odwzorowania cyfrowe (skany) dokumentów (o których mowa w § 6 ust. 2 lub 3 rozporządzenia – patrz pkt.1) powyżej) oraz odwzorowanie cyfrowe (skan) potwierdzenia uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

UWAGA:
Zgodnie z zapisami w § 7 ust. 6 Rozporządzenia M K i Ś w przypadku wniosku złożonego przez osobę lub pracodawcę innych niż wymienieni w ust. 1 lub niespełniającego wymagań, o których mowa w ust. 2–5, nie przeprowadza się egzaminu. W tym przypadku uiszczona opłata podlega zwrotowi.

W celu stworzenia wniosku egzaminacyjnego należy skorzystać z elektronicznego generatora wniosków egzaminacyjnych.

Kliknij poniżej aby pobrać  wniosek:

GENERATOR WNIOSKÓW

W razie ewentualnych problemów z wykorzystaniem generatora, w tabeli znajdują się wnioski w wersji pdf  do wydrukowania i wypełnienia odręcznego. Wypełnić należy drukowanymi literami.

 

Druki wniosków i protokoły zespołu egzaminacyjnego:
WD1 i PD1
WD2 i PD2
WD3 i PD3
WE1 i PE1
WE2 i PE2
WE3 i PE3

Uwaga!

Wniosek należy POBRAĆ, zapisać na swoim komputerze, a następnie wydrukować.

Przed wydrukowaniem wniosek należy POBRAĆ i ZAPISAĆ.

Bardzo prosimy zwrócić uwagę przy wydruku, na zachowanie odpowiedniego układu stron. Wniosek powinien mieć formę jednej (!!!) kartki formatu A4, zadrukowanej obustronnie (!!!). Na pierwszej stronie znajdują się dane wypełniane przez przystępującego do egzaminu wraz z jego oświadczeniem, a na odwrocie (drugiej stronie wniosku) powinien znaleźć się protokół z egzaminu (do wypełnienia przez Komisję Egzaminacyjną w czasie egzaminu).