Szkolenia i egzaminy

Informujemy , że zgodnieustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DZ. U. poz. 695 ),  istnieje możliwość przeprowadzenia zdalnego egzaminu. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Świadectwa kwalifikacyjne

Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. o prawie energetycznym (Dz. U. Z 2003r. NR 153, poz. 1504 (tekst jednolity)) nakłada na wszystkie osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych obowiązek posiadania świadectw kwalifikacyjnych wydanych przez komisję kwalifikacyjną. Komisje kwalifikacyjne powołuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Radomiu posiada 3 komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa URE z pełnym zakresem uprawnień do egzaminowania w grupie 1, i 3. Komisje te działają na terenie: Radomia, druga na terenie Kielc i Tarnobrzega, trzecia zaś na terenie Lublina i Białej Podlaskiej.


Egzaminy na uprawnienia kwalifikacyjne odbywają się w Centrach Szkolenia i Usług Energetycznych w następujących dniach tygodnia:

  • w poniedziałki w Kielcach i Białej Podlaskiej,
  • we wtorki w Radomiu,
  • w środy w Lublinie.

Zgodnie z § 7.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828) egzamin przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy.

Do wniosku należy dołączyć wykaz posiadanych świadectw kwalifikacyjnych oraz potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin.

Dla ułatwienia osobom chcącym zdawać egzamin na uprawnienia kwalifikacyjne podajemy druki wniosków o sprawdzenie kwalifikacji, które są do pobrania na stronie internetowej www.radom.spe.org.pl, gdzie należy wejść na naszą zakładkę.

Każda osoba chcąca uzyskać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń energetycznych może się zgłosić do naszych Centrów Szkolenia i Usług Energetycznych, gdzie działają nasze komisje i uzyska pełną informację w powyższym zakresie.

Dla osób które chcą uzyskać uprawnienia energetyczne prowadzimy szereg kursów energetycznych, m.in. prowadzimy kursy dla elektryków(błędnie nazywane przez niektóre osoby uprawnienia SEP), kursy dla gazowników, kursy na palacza, kursy na pomiary gazowe, kursy na pomiary elektryczne. Działalność szkoleniowa w naszym oddziale nie jest ograniczona jedynie do szkolenia pracowników służb energetycznych w zakresie dozoru i eksploatacji.

Bardzo duży nacisk kładziemy na rozwój szkoleniowej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzimy kursy BHP: podstawowe i okresowe dla robotników, pracodawców i osób kierujących pracownikami, organizujemy także kursy wyjazdowe na szkolenia służb bhp.

W naszej ofercie szkoleniowej znajdują się ponadto kursy dla osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników samochodowych zasilanych gazem LPG (kursy na stacje LPG), kursy na obsługę wózków widłowych i dźwignic, kursy ppoż., kursy udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Kursy prowadzone są w oparciu o programy zatwierdzone przez nasze Stowarzyszenie, a dla innych szkoleń według programów zatwierdzonych przez instytucje do tego powołane. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą szkoleniową, która jest każdorazowo dobierana zgodnie z procedurą.

W naszym stowarzyszeniu działa 35 wykładowców, z których 28 posiada wykształcenie wyższe, a 18 uprawnienia pedagogiczne. Nadmieniamy, że korzystamy zarówno z wykładowców będących naszymi członkami jak również ze specjalistów spoza naszego Oddziału kierując się zawsze jakością i poziomem szkolenia. Wielu członków SPE uzyskało szereg uprawnień, np. pedagogiczne, uprawnienia instruktora bhp czy instruktora na szkolenia na obsługę na wózki widłowe na kursach organizowanych przez nasz oddział. Dbamy także, w miarę naszych możliwości, o stałe podnoszenie kwalifikacji i wiedzy naszych członków, a szczególnie wykładowców i członków komisji kwalifikacyjnych.

Stąd też okresowo organizowane są warsztaty instruktorów bhp i członków komisji kwalifikacyjnych, gdzie zapoznajemy się z ciągłymi zmianami prawa.

Dofinansowujemy także wyjazdy szkoleniowe dla zainteresowanych członków naszego oddziału na terenie kraju i zagranicy. W ostatnich latach organizowaliśmy wyjazdy szkoleniowe do Grecji, Hiszpanii, Włoch i Turcji, Portugalii, Sycylii. Mamy więc możliwość poznawania wielu systemów energetycznych, urządzeń i instalacji oraz rozwiązań organizacyjnych co wpływa na dalsze pogłębianie wiedzy przez naszych członków.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. oddział nasz został umieszczony w rejestrze instytucji szkoleniowych województwa mazowieckiego zajmujących się szkoleniami osób bezrobotnych pod numerem 2.14/00056/2004.

Z myślą o osobach eksploatujących urządzenia energetyczne, a ubiegających się o uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych organizujemy szkolenia w zakresach przygotowujących do złożenia egzaminu przed komisją kwalifikacyjną.

Niezależnie od przeprowadzanych szkoleń w określonym zakresie, udzielamy też porad i przeprowadzamy konsultacje na życzenie zainteresowanych.

Druki wniosków na egzamin: Protokoły zespołu egzaminacyjnego: Druki wniosków i protokoły zespołu egzaminacyjnego:
WD1 PD1 WD1 i PD1
WD2 PD2 WD2 i PD2
WD3 PD3 WD3 i PD3
WE1 PE1 WE1 i PE1
WE2 PE2 WE2 i PE2
WE3 PE3 WE3 i PE3

Prosimy drukować na jednej kartce obie strony.